Transparència

FUNCIONS PÚBLIQUES DESENVOLUPADES PER LA FEDERACIÓ.

FUNCIONS PÚBLIQUES DESENVOLUPADES PER LA FEDERACIÓ DE TIR AMB ARC DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Art. 7. Funcions.

 1. Corresponen amb caràcter exclusiu a la Federació les següents funcions:
  a) Qualificar, organitzar i autoritzar les competicions oficials d’àmbit autonòmic o inferior de les seues modalitats o especialitats esportives, excepte les quals realitzen els ens públics amb competències per a això.
 2. b) Expedir les llicències federatives.
 3. c) Emetre l’informe preceptiu per a la inscripció dels clubs esportius i les seccions esportives en el Registre d’Entitats Esportives de la Comunitat Valenciana.
 4. d) Actuar en coordinació amb la federació espanyola i internacional corresponent per a la celebració de les competicions oficials espanyoles i internacionals que se celebren en el territori de la Comunitat Valenciana.
  e) Representar a la Comunitat Valenciana en les activitats i competicions esportives oficials de la seua modalitat, en els àmbits autonòmic, estatal i, en el seu cas, internacional.
 5. f) Elaborar i executar, en coordinació amb l’òrgan competent en matèria d’esport i amb les federacions esportives espanyoles, els plans de preparació d’esportistes d’elit i alt nivell.
 6. g) Col·laborar amb l’òrgan competent en matèria d’esport en l’elaboració de la relació dels esportistes d’elit.
 7. h) Col·laborar en els programes esportius de l’òrgan competent en matèria d’esport.
 8. i) Exercir la potestat disciplinària, col·laborar amb el Tribunal de l’Esport de la Comunitat Valenciana i executar les ordres i resolucions d’aquest.
 9. j) Designar als i les esportistes de la seua modalitat esportiva que hagen d’integrar les seleccions valencianes.
 10. k) Assumir les modalitats i especialitats esportives que li adscriga l’òrgan competent en matèria d’esport, en atenció a criteris d’interès esportiu general.
 11. l) Tutelar i emparar les noves modalitats o especialitats esportives que sorgisquen del desenvolupament del seu esport, propostes per l’assemblea general de la Federació i aprovades per l’òrgan competent de l’administració esportiva.
 12. m) Sol·licitar al Registre d’Entitats Esportives de la Comunitat Valenciana la suspensió de la inscripció en el citat registre d’aquelles entitats esportives no adscrites a la Federació.
 13. També li corresponen les següents funcions, amb caràcter no exclusiu:
  a) Promoure l’esport i vetlar pel compliment de les normes estatutàries i reglamentàries de caràcter esportiu.
 14. b) Col·laborar amb l’administració autonòmica en els programes de formació de personal tècnic i entrenador.
 15. c) Organitzar concentracions i cursos de perfeccionament per als seus diferents estaments esportius.
 16. d) Col·laborar amb la Generalitat en la prevenció, control i repressió en la utilització de substàncies i grups farmacològics prohibits i mètodes no reglamentaris en l’esport.
 17. e) Vetlar per l’emplene general de la normativa que els siga aplicable, amb especial atenció a les matèries de transparència, igualtat de gènere, integració, equitat, protecció i salut de les persones en tots els seus nivells i funcions.
 18. f) Col·laborar amb les administracions públiques en la prestació de serveis públics de caràcter esportiu per a la ciutadania.
 19. g) Col·laborar amb les administracions públiques en la gestió d’instal·lacions esportives.Són funcions públiques de caràcter administratiu les recollides en els epígrafs a), b), e) i i) de l’apartat 1, i els epígrafs b) i d) de l’apartat 2, que no podran ser al seu torn delegades per la Federació.

Els actes dictats en l’exercici de funcions públiques de caràcter administratiu seran recurribles davant l’òrgan competent en matèria esportiva que corresponga, segons el règim de recursos previst en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, a excepció dels quals es dicten en exercici de la potestat disciplinària, el coneixement de la qual correspon al Tribunal de l’Esport de la Comunitat Valenciana. En tots dos casos, les resolucions dictades per l’òrgan competent en matèria d’esport i pel Tribunal de l’Esport de la Comunitat Valenciana posen fi a la via administrativa.

 1. Altres funcions:

En relació amb el seu objecte social o finalitat, es podran realitzar qualssevol altres activitats no contemplades en les funcions enumerades en els apartats anteriors, fins i tot les derivades d’explotacions econòmiques, amb sotmetiment, en aquest últim cas al que es disposa en la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge, i altra legislació aplicable.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNCIONES PÚBLICAS DESARROLLADAS POR LA FEDERACIÓN DE TIRO CON ARCO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

 

Art. 7. Funciones.

 

 1. Corresponden con carácter exclusivo a la Federación las siguientes funciones:
 2. a) Calificar, organizar y autorizar las competiciones oficiales de ámbito autonómico o inferior de sus modalidades o especialidades deportivas, salvo las que realicen los entes públicos con competencias para ello.
 3. b) Expedir las licencias federativas.
 4. c) Emitir el informe preceptivo para la inscripción de los clubes deportivos y las secciones deportivas en el Registro de Entidades Deportivas de la Comunitat Valenciana.
 5. d) Actuar en coordinación con la federación española e internacional correspondiente para la celebración de las competiciones oficiales españolas e internacionales que se celebren en el territorio de la Comunitat Valenciana.
 6. e) Representar a la Comunitat Valenciana en las actividades y competiciones deportivas oficiales de su modalidad, en los ámbitos autonómico, estatal y, en su caso, internacional.
 7. f) Elaborar y ejecutar, en coordinación con el órgano competente en materia de deporte y con las federaciones deportivas españolas, los planes de preparación de deportistas de élite y alto nivel.
 8. g) Colaborar con el órgano competente en materia de deporte en la elaboración de la relación de los deportistas de élite.
 9. h) Colaborar en los programas deportivos del órgano competente en materia de deporte.
 10. i) Ejercer la potestad disciplinaria, colaborar con el Tribunal del Deporte de la Comunitat Valenciana y ejecutar las órdenes y resoluciones de este.
 11. j) Designar a los y las deportistas de su modalidad deportiva que hayan de integrar las selecciones valencianas.
 12. k) Asumir las modalidades y especialidades deportivas que le adscriba el órgano competente en materia de deporte, en atención a criterios de interés deportivo general.
 13. l) Tutelar y amparar las nuevas modalidades o especialidades deportivas que surjan del desarrollo de su deporte, propuestas por la asamblea general de la Federación y aprobadas por el órgano competente de la administración deportiva.
 14. m) Solicitar al Registro de Entidades Deportivas de la Comunitat Valenciana la suspensión de la inscripción en el citado registro de aquellas entidades deportivas no adscritas a la Federación.

 

 1. También le corresponden las siguientes funciones, con carácter no exclusivo:
 2. a) Promover el deporte y velar por el cumplimiento de las normas estatutarias y reglamentarias de carácter deportivo.
 3. b) Colaborar con la administración autonómica en los programas de formación de personal técnico y entrenador.
 4. c) Organizar concentraciones y cursos de perfeccionamiento para sus diferentes estamentos deportivos.
 5. d) Colaborar con la Generalitat en la prevención, control y represión en la utilización de sustancias y grupos farmacológicos prohibidos y métodos no reglamentarios en el deporte.
 6. e) Velar por el cumplimento general de la normativa que les sea de aplicación, con especial atención a las materias de transparencia, igualdad de género, integración, equidad, protección y salud de las personas en todos sus niveles y funciones.
 7. f) Colaborar con las administraciones públicas en la prestación de servicios públicos de carácter deportivo para la ciudadanía.
 8. g) Colaborar con las administraciones públicas en la gestión de instalaciones deportivas.

 

 1. Son funciones públicas de carácter administrativo las recogidas en los epígrafes a), b), e) e i) del apartado 1, y los epígrafes b) y d) del apartado 2, que no podrán ser a su vez delegadas por la Federación.

Los actos dictados en el ejercicio de funciones públicas de carácter administrativo serán recurribles ante el órgano competente en materia deportiva que corresponda, según el régimen de recursos previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, a excepción de los que se dicten en ejercicio de la potestad disciplinaria, cuyo conocimiento corresponde al Tribunal del Deporte de la Comunitat Valenciana. En ambos casos, las resoluciones dictadas por el órgano competente en materia de deporte y por el Tribunal del Deporte de la Comunitat Valenciana ponen fin a la vía administrativa.

 

 1. Otras funciones:

En relación con su objeto social o finalidad, se podrán realizar cualesquiera otras actividades no contempladas en las funciones enumeradas en los apartados anteriores, incluso las derivadas de explotaciones económicas, con sometimiento, en este último caso a lo dispuesto en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, y demás legislación aplicable.

RETRIBUCIONS PERCEBUDES ANUALMENT PER LES PERSONES MEMBRES DELS ÒGANS I REPRESENTACIÓ DE LA FEDERACIÓ.

 • ANY 2021

Soy un bloque de texto. Haz clic en el botón Editar para cambiar este texto. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

ORGANIGRAMA 2018-2022

L’estructura de la Junta Directiva i altres òrgans adscrits a la *FTACV es troben l’en següent: Organigrama FTACV.

ASSEMBLEA DEL 2018-2022

L’Assemblea de la Federació és l’òrgan de representació de tots els estaments que componen la federació, és a dir, tècnics, jutges, esportistes i clubs.

És sobirana i controla les decisions preses per la Junta Directiva.

A continuació s’exposen la composició de l’Assemblea per estaments.

Esportistes Entitats esportives Jutges Tècnics

SUBVENCIONES                                          ACTAS ASAMBLEAS

ECONÓMICO

PATROCINIOS

Actualmente la FTACV no tiene subscrito ningún convenio de colaboración con nignun tipo de organización, ya sea de carácter público o privado.