RECORDATORIO REUNIÓN DE CLUBES (Habrá comida, hay que apuntarse)

A vosté, coma president de club o representant, i convoca a la reunió de clubs de les Províncies d’Alacant, València i Castelló d’esta federació, que tindrà lloc el pròxim dia 12 de setembre de 2020, a la 16:00 hores en primera convocatòria i 16:30 en segona, en el Centre Educatiu Xest, Aula 1. Hi haurà dinar a les 14:00 hores, per apuntar-se enviar correu abans de les 22:00 hores del dijous.
Per tractar el següent ordre del dia:
1. Informe Assemblea RFETA. Llicencia, inici nova temporada, Eleccions.
2. Situació actual nova normalitat i normativa per fer competicions en la temporada 2020 – 2021.
3. Esborrany calendari sala i aire lliure 2020-2021.
4. Sol·licituds de clubs competicions 2020-2021.
5. Subvencions Famílies de Trinidad Alfonso.
6. …….
7. Plecs i preguntes.
Es deixa obert l’ordre del dia per a què pugueu aportar els temes que cregueu oportuns, aquesta direcció de correu, data tope per aportar temes el 9 de setembre.
Vos esperem a tots.
Nota: Per motius d’aforament sols podran vindre dos representants por club, sols un tindrà dret a vot, per poder establir les mesures d’aforament, higiene i seguretat ens cal saber per en davant els que vindran a la reunió, envieu al correu presidencia@ftacv.org, full de representació, i full de compensació assistència a reunions, les trobaràs a la Web, a l’arribar a la reunió es prendrà la temperatura, es realitzarà higiene de mas i calçat, es mantindrà la distancia de seguretat de 1’5 m. i es portarà mascareta en tot moment.

A usted, como presidente de club o representante, y convoca a la reunión de clubes de las
Provincias de Alicante, Valencia y Castellón de esta federación, que tendrá lugar el próximo día 12
de septiembre de 2020, a la 16:00 horas en primera convocatoria y 16:30 en segunda, en Centro
Educativo Cheste, Aula 1.
Habrá comida a las 14:00 horas, para apuntarse enviar correo antes de les 22:00 horas.
del jueves.
Para tratar el siguiente orden del día:
1. Informe Asamblea RFETA. Licencia, inicio nueva temporada, elecciones.
2. Situación actual nueva normalidad y normativa para hacer competiciones en la temporada
2020 – 2021.
3. Calendario sala y aire libre 2020-2021.
4. Solicitudes de clubes competiciones 2020-2021.

5. Subvención Familias de Trinidad Alfonso.

6…..
7. Ruegos y preguntas.
Se deja abierto el orden del día para que podáis aportar los temas que creáis oportunos, a esta
dirección de correo, fecha tope para aportar temas el 9 de septiembre.
Os esperamos a todos.
Nota: Por motivos de aforo sólo podrán venir dos representantes por club, sólo uno tendrá
derecho a voto, para poder establecer las medidas de aforo, higiene y seguridad nos hace falta
saber por adelantado los que vendrán a la reunión, enviar al correo presidencia@ftacv.org, hoja
de delegación de club, hoja de compensación asistencia a reuniones, las encontrarás en la Web,
al llegar a la reunión se tomará la temperatura, se realizará higiene de manos y calzado, se
mantendrá la distancia de seguridad de 1’5 m. y se llevar mascarilla en todo momento.

Comments are closed.

Utilizamos cookies de terceros para garantizar que tenga la mejor experiencia en nuestro sitio web. Si continua navegando, entendemos que acepta el uso de estas cookies.
Más información sobre nuestras cookies