RECORDATORIO REUNIÓN DE CLUBES (Habrá comida, hay que apuntarse)

A vosté, coma president de club o representant, i convoca a la reunió de clubs de les Províncies d’Alacant, València i Castelló d’esta federació, que tindrà lloc el pròxim dia 12 de setembre de 2020, a la 16:00 hores en primera convocatòria i 16:30 en segona, en el Centre Educatiu Xest, Aula 1. Hi haurà dinar a les 14:00 hores, per apuntar-se enviar correu abans de les 22:00 hores del dijous.
Per tractar el següent ordre del dia:
1. Informe Assemblea RFETA. Llicencia, inici nova temporada, Eleccions.
2. Situació actual nova normalitat i normativa per fer competicions en la temporada 2020 – 2021.
3. Esborrany calendari sala i aire lliure 2020-2021.
4. Sol·licituds de clubs competicions 2020-2021.
5. Subvencions Famílies de Trinidad Alfonso.
6. …….
7. Plecs i preguntes.
Es deixa obert l’ordre del dia per a què pugueu aportar els temes que cregueu oportuns, aquesta direcció de correu, data tope per aportar temes el 9 de setembre.
Vos esperem a tots.
Nota: Per motius d’aforament sols podran vindre dos representants por club, sols un tindrà dret a vot, per poder establir les mesures d’aforament, higiene i seguretat ens cal saber per en davant els que vindran a la reunió, envieu al correu presidencia@ftacv.org, full de representació, i full de compensació assistència a reunions, les trobaràs a la Web, a l’arribar a la reunió es prendrà la temperatura, es realitzarà higiene de mas i calçat, es mantindrà la distancia de seguretat de 1’5 m. i es portarà mascareta en tot moment.

A usted, como presidente de club o representante, y convoca a la reunión de clubes de las
Provincias de Alicante, Valencia y Castellón de esta federación, que tendrá lugar el próximo día 12
de septiembre de 2020, a la 16:00 horas en primera convocatoria y 16:30 en segunda, en Centro
Educativo Cheste, Aula 1.
Habrá comida a las 14:00 horas, para apuntarse enviar correo antes de les 22:00 horas.
del jueves.
Para tratar el siguiente orden del día:
1. Informe Asamblea RFETA. Licencia, inicio nueva temporada, elecciones.
2. Situación actual nueva normalidad y normativa para hacer competiciones en la temporada
2020 – 2021.
3. Calendario sala y aire libre 2020-2021.
4. Solicitudes de clubes competiciones 2020-2021.

5. Subvención Familias de Trinidad Alfonso.

6…..
7. Ruegos y preguntas.
Se deja abierto el orden del día para que podáis aportar los temas que creáis oportunos, a esta
dirección de correo, fecha tope para aportar temas el 9 de septiembre.
Os esperamos a todos.
Nota: Por motivos de aforo sólo podrán venir dos representantes por club, sólo uno tendrá
derecho a voto, para poder establecer las medidas de aforo, higiene y seguridad nos hace falta
saber por adelantado los que vendrán a la reunión, enviar al correo presidencia@ftacv.org, hoja
de delegación de club, hoja de compensación asistencia a reuniones, las encontrarás en la Web,
al llegar a la reunión se tomará la temperatura, se realizará higiene de manos y calzado, se
mantendrá la distancia de seguridad de 1’5 m. y se llevar mascarilla en todo momento.

Comments are closed.